شرکت ساختمانی توسکا با نردیک به 10 سال تجربه، با معماری اقلیم های متنوع و سبک های مختلف ،  شعری تازه از معماری ایرانی سروده و هدفش ایجاد آرامش بصری و حس ایرانی بودن در مخاطب خویش است . در این مجموعه احداث بناهایی که هم اصالت و فرهنگ را حفظ کنند و هم در آن ها از نیروهای متخصص و باسواد و مصالح مرغوب روز دنیا استفاده شده باشد یک اصل همیشگی است که این اصل باعث رسیدن به هدف غایی این گروه یعنی رضایت مشتری و کیفیت کارش شده است .

 

آخرین پروژه ها

Relevant textual alternative to the post-1 image
Relevant textual alternative to the post-1 image
Relevant textual alternative to the post-1 image
Relevant textual alternative to the post-1 image
Relevant textual alternative to the post-1 image
Relevant textual alternative to the post-1 image
Relevant textual alternative to the post-1 image
Relevant textual alternative to the post-1 image
Relevant textual alternative to the post-1 image